• Årsplan

    18/02/2019

    edf40wrjww2utHPContent:ShortText
    Årsplanen er eit arbeidsdokument for personalet og eit informasjonsdokument for foreldra og politikarane. Planen er eit forpliktande styringsdokument, men det kan gjerast endringar undervegs, dersom ein ser at det er naudsynt eller meir hensiktsmessig.  
    SU (samarbeidsutvalet) skal godkjenne planen før han er endeleg.