• Samarbeidsutvalet og foreldrerådet

  30/08/2023

  For å sikre samarbeidet med barna sine heimar, skal kvar barnehage ha ein foreldreråd og eit samarbeidsutval (SU).

  Foreldrerådet består av foreldra/dei føresette til alle barna i barnehagen og skal fremje deira felles interessar og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.
   
  Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. SU består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen, samt representantar frå eigarstyret. Alle gruppene har 2 representantar kvar. I tillegg har SU ein kommunal representant, og styrar har møteplikt.
   
  Representanter i SU pr. 15.08.22:
  Frå foreldra:    Leiar: Sara Skjerveggen Pahlm
                                     Laila Marita Djønne
                          Vara:  Stian Torgunrud Monsen
  Frå personalet:           Britt Straume
                                     Berit Skjerve
                          Vara:  Ole Jonny Midthun
  Frå eigarstyret:          
                                     Kjerstin Andersen
                          Vara:    
  Kommunalrepr:         Tonje Såkvitne      
  Dagleg leiar:    Anne Ragnhild D. Kyte