• Medlem i SU barnehageåret 2018/2019

  18/02/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  Foreldrerepresentanter:   SU-leiar: Anette Gangdal
                                          Nestleiar: Benedikte Brekke
                             vara:     Randi Mona Århus    
  Personalrepresentant:      Berit Skjerve
                                          Elin Helgaset
                              vara:    Ole Jonny Midthun
  Styrerepresentanter:        
                                          Joakim Midthun
                              vara:    Martin Hindenes
  Kommunalrepresentant:  John Almeland
                               vara:    Olaug Kyte
  Dagleg leiar:        Anne Ragnhild D. Kyte

   

 • Samarbeidsutvalet og foreldrerådet

  21/08/2008

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  For å sikre samarbeidet med barna sine heimar, skal kvar barnehage ha ein foreldreråd og eit samarbeidsutval (SU).

  Foreldrerådet består av foreldra/dei føresette til alle barna i barnehagen og skal fremje deira felles interessar og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.
   
  Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. SU består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen, samt representantar frå eigarstyret. Alle gruppene har 2 representantar kvar. I tillegg har SU ein kommunal representant, og styrar har møteplikt.
   
  Representanter i SU:
  Frå foreldra:    Leiar: Øystein Dahl
                                   Laila Bjelkevik
                          Vara: Mari Gjeraker
  Frå personalet:           Anne Lise Medhus
                                    Berit Skjerve
                          Vara: May Britt Andersen
  Frå eigarstyret:           Siw Reidun Geitle
                                    Lene Krogstad
                          Vara: Einar Skeie 
  Kommunalrepr:          Frode Horvik      
  Dagleg leiar:    Anne Ragnhild D. Kyte t.o.m. 03.09.08
                         Eli T. Klette/Elin Helgaset f.o.m. 04.09.08