• Opningstider

  08/02/2013

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Barnehagen sine opningstider:

  Barnehagen er open frå kl. 6.45 - 17.15 kvar dag, heile året.

  Me har ope i alle feriar.

  Me held stengt kun på julaften og nyttårsaften, planleggingsdagar og helger.

 • Plasstilbod

  18/02/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Me tilbyr idag berre heile plassar, då det er svært få som søkjer reduserte plassar. 

  Endringa kom nå kommunen endra sitt tilbod til berre heile og halve plassar. For dei fleste er ikkje halv plass eit alternativ i dag, og då søkjer alle heil plass. Me tildelar difor ikkje reduserte plassar hvis ikkje det er fleire som søkjar det, slik at med får fylt opp plassane og ikkje vert gåande med redusert kapasitet.


   

 • Ferie

  18/02/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Skulestad barnehage har ope heile året. Me er ikkje stengt i jul og påske og heller ingen veker om sommaren. Dei einaste dagane me held stengt er julaften og nyttårsaften, helger og planleggingsdagar!

  Barna må ta ut 4 veker ferie i løpet av eit år, der minst 3 veker må vere i perioden mellom veke 26 - 32, og der minst 2 veker må vere samanhengande. Den siste veka kan takast når som helst, eller ein kan rekne dei 5 planleggingsdagane i løpet av året som ein ferieveke.

  Me leverer ut lappar i forkant av kvar ferie for å få tilbakemelding på kven som kjem og kven som tek fri, slik at personale kan ta ut ferie og avspasering i periodar der det er lite barn. Då kan ein unngå å ha unødvendig mykje personale på jobb når ein heller burde bruke det når ein er full gruppe eller ved sjukdom.

 • Forsikring

  07/02/2013

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Barnehageloven pålegg alle barnehagar å ha forsikring på barna i den tida dei er i barnehagen. Styret i Skulestad barnehage har valt å ha ein utvida forsikring på barna, som gjelder 24 timar i døgeret heile året rundt, også om du er på dugnad, ferie, e.l. Dette har me valdt då me ønskjer at barna skal vere trygge i barnehagen og dersom uhellet skulle vere ut vil dei vere betre dekka.

  Kostnaden ved den utvida forsikringa tek barnehagen.

 • Informasjon om barnehagen

  08/02/2013

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  Oppstart:
  Barnehagen vart opna 01.08.05 i leigde lokale i Borgartun.
  16.01.06 opna med offisielt i nybygde lokale bak Skulestad skule - ein lang grå bygning med mykje glas.
   
  Organisasjonsform:
  Barnehagen er eigd av foreldra i eit foreldresamvirke, kalt Skulestad barnehage SA. Det er eit andelslag med begrensa ansvar. Når ein får barnehageplass, må ein kjøpe ein andel på kr. 1000,-, som ein får tilbakebetalt når siste barnet sluttar i barnehagen.
  Opningstid:
  Me har opningstid frå kl. 6.45 til kl.17.15 kvar dag. Me held ope heile året, i alle feriar og. Me har heller inga avgrensing i antal opphaldstimar i barnehagen for barnet pr dag.

  Type plassar:
  Me tilbyr 100 %, 80 %, 60 %, 50 % og 40 % plassar. Me prøver å imøtekomme foreldra sine behov i kva dagar dei ynskjer, så langt det let seg gjere. Me anbefalar ikkje 40 % plass for barna, men dersom det er det einaste me har att av plassar, eller foreldra absolutt vil ha det, tilbyr me det og.
  Aldersgruppe:
  Me har barn i aldergruppa 1 - 6 år (av og til er barna under 1 år når dei byrjar om hausten). Me har totalt 76 plassar i barnehagen, og det er ca. 83-84 barn totalt.
   
  Avdelingar:
  Det er 4 avdelingar på huset; Klatremus, Nøtteliten, Bukkane Bruse og Blåmann.
  * 2 småbarnsavdelingar med barn i alderen 1 - 2,8 år ved oppstart i august og
  * 2 storbarnsavdelingar med barn i alderen 2,8 - 5,8 år ved oppstart i august.
  Småbarnsavdelingane har  14 barn pr dag og 4 vaksne i grunnbemanning. Storbarnsavdelingane har 24 barn pr. dag og 4 vaksne i grunnbemanning.
   
  Personale:
  Det er 27 tilsette, i tillegg kjem dei faste vikarane og dei som er i persmisjonar. Av dei som er på jobb, er:
   
  1 dagleg leiar (førskulelærar)
  4 pedagogisk leiarar (førskulelærarar)
  4 førskulelærarar
  2 støttepedagogar (førskulelærar)
  1 barnevernspedagog
  1 fagarbeidar
  10 barnerettleiarar
  2 ekstra assistentar
  2 kjøkkenassistentar/-ansvarlege (deler 1 stilling)
  1 reinhaldar
  6 faste vikarar
   
  Menn i barnehagen:
  Me er så heldige å ha 4 menn i barnehagen; 2 førskulelærarar og 2 barnerettleiarar, og dei er populære blant barna og bidrar godt i personalgruppa. Ein får eit større mangfold og vekt på fleire område med flerie menn ilag med alle damene.
  Måltid i barnehagen:
  Me har min.3 måltid i barnehagen kvar dag, altså ingen niste. Me har frukost, lunch og ettermiddagsmat med frukt og kanskje noko for dei som vert henta sist. Alle har minst eit varmt måltid pr. veke.
   
  Turdagar:
  Alle avdelingane har faste turdagar. Me har og nokre fellesturar for heile eller delar av barnehagen, bl.a. hauttur til Todalen/Skjevlingen, akedag på Kyte og vårtur til Svartaberget.