• Styret i barnehagen

  30/08/2023

  Barnehagen er danna som eit samvirkelag, eit SA. Alle foreldra er medeigarar, då dei kjøper seg ein andel når dei får plass i barnehagen.

  Eigarstyret består av 5 foreldre, ein representant frå personalet, samt dagleg leiar. Styret har det overordna tilsynet og ansvaret for barnehagen sin verksemd, drift og økonomi. Me har jamnlege møte gjennom heile året, og styreleiar og dagleg leiar har nær kontakt i kvardagen.
   

  Styret pr. 23.03.23 består av: 

  Leiar:              Silje Ch. Nesheim
  Nestleiar:        Kjerstin Andersen
  Styremedlem: Åse Midthun  
                          Odd Endre J. Mørkve

                          Sara S. Pahlm                                                                                                               Anne Ragnhild Dolve Kyte                                                          Vara:               Ann Iren Svennes Hole                                                  

                         Ragnhild S. Bakketun