• Den gode barnehage

  27/09/2022

   

  PROSJEKT:       ”Den gode barnehage” 

  Mål: Å bevisstgjere personalet ved å lage standardar for alt arbeidet med gjer i barnehagen.

   

  Prosjekt skulle gå over minimum 3 år, og dette vert  8. året.

  Det er 8 område som skal få standardar, som skal setjast inn i eit ”Lotus-skjema”:

  1.      Samarbeid heim – barnehage

  2.      Organisering og struktur 

  3.      Vaksenrolla 

  4.      Vennskap og fellesskap

  5.      Språk og kommunikasjon

  6.      Arbeid med fagområda i rammeplanen

  7.      Omsorg, leik, læring og danning

  8.      Læringsfremjande miljø

   


   

 • Satsingsområde 2023-24

  30/08/2023

   Me held fram med satsingsområdet, fordi det er eit viktig område å jobbe med, og det tek tid. Når ein arbeider med menneske og haldningar, kan ein ikkje skunde seg. Det må innarbeidast i hovud og handling gjennom praksis over tid. Personalet arbeider med Udir`s kompetansepakke på felles møter.

                                                     BARNET                                              

         Psykososialt barnehagemiljø/ trygt og godt barnehagemiljø

                                       jf. barnehagelova § 41

  Me arbeidar kontinuerleg og systematisk med å fremja eit trygt, godt og inkluderande barnehagemiljø. Me oppdagar, undersøkjer og førebyggjar alle former for krenkingar. Me skal jobbe for å stoppe all krenking og følgje opp med eigna tiltak. Samstundes skal me jobba for å skape robuste barn som toler motgang og livet sine opp- og nedturar. Barna skal oppleve seg som ein del av eit trygt og inkluderande miljø og utvikle ei god sjølvkjensle.

   

                                                              Metode: Leik

  Leik er barna sin arena. Leik er lystbetont og indremotivert. Leik er altoppslukande, engasjerande, ein måte å prøve og feile, gjenoppleve og erfare. Det er utviklande og lærande, og barnas liv består hovudsakleg av leik.

   

  Dei vaksne skal tilretteleggje for allsidig leik, deltakande og inkluderande leik, utforskande leik, roleg leik, fysisk leik etc.

   

  Språk og kommunikasjon

  Sosial kompetanse

  Alle skal bli sett og høyrd og utvikle språket sitt i barnehagen.

   

  Barna skal lære seg sjølvhevding og sjølvkontroll, og dei skal oppleve gode relasjonar og venskap med andre.

   

   

   

  Tema:

  Mål:

   

  Oppgåver:

  Tids-perspektiv:

  Psykososialt       

              barnehagemiljø

  Felles kunnskapsgrunnlag om barnehagelova og rammeplanen sine føringar for psykososialt miljø, om inkludering, sosialt samspel, krenkingar og anerkjenning i barnehagen. Eit godt utgangspunkt for å vidareutvikla vår praksis til barnas beste.                                        Udir.no

   

   

   

   

   

  1.       Skape eit trygt og inkluderande miljø på kvar avdeling.

  Frå oppstart og heile året

   

   

  2. Jobbe utifrå Ståstadsanalysen

  (teken vår 2021).

  - Matematikk, IKT og filosofiske spørsmål

  3. Gjennomføre modul 4 i kompetansepakka «Psykososialt barnehagemiljø» om «Skriftlig plan»

  Hausten

  4. Gjennomføre foreldreundersøking

  Nov/des

  5. Gjennomføre modul 5 i kompetansepakka om «Fellesskapende aktiviteter»

  6. Gjennomføre modul 6 i kompetansepakka om Barns utvikling»

  Vinteren

   

   

  Våren

   

  Leik

  Barna skal få:

  Ø Auka leikekompetanse

  Ø Oppleve glede og humor

  Ø Utvikle sosial kompetanse

  Ø Like moglegheiter uavhengig av kjønn

  Ø Tilhøyrigheit, «eg og me»

  Ø Auka sjølvstendigheit og øving på å løyse konfliktar

  Ø Oppleve fellesskap og inkludering

  1. Vaksenrolla - observere

                           - tilrettelegge

                           - delta

   

  Heile tida

  2.       Fysisk miljø som innbyr til leik

  3. Ulike leiketema, felles inngangsport for alle barna

  4. Leikegrupper

   

          Språk/

  kommunikasjon

  Barna skal få:

  Ø Styrka språket

  Ø Betre ordforråd

  Ø Vere ein aktiv språkbrukar

  Ø  

  1. Lytte og respondere til kva barna seier

   

  Heile året.

  2. Samtale og vidareutvikling av

  dialogen.

  3.       Språkgrupper med «Grep om begrep», for dei som treng litt ekstra språktrening.

             Sosial kompetanse

  Barna skal få:

  Ø Oppleve trygge og gode relasjonar

  Ø Oppleve anerkjenning

  Ø Føle seg betydningsfulle

  Ø Lære seg sjølvhevding og sjølvkontroll

  Ø Oppleve venskap og gode relasjonar med barn og vaksne

  Ø Oppleve fellesskap og inkludering

   

  1. Sjå, høyre og anerkjenne barna

   

  Heile året

  2. Vaksne som viser respekt,

     toleranse, tålmodigheit og rausheit

  3. Bygge relasjonar mellom barn og

      vaksen-barn

  4.       Lære barna om dei ulike følelsane.

  5.       Støtte dei i å bli kjent med og handtere ulike kjensler

  6.       Øve på å meistre motgang, slik at dei blir robuste og ikkje let seg krenke så lett.

  7.       Øve på å innordne seg fellesskapet/gruppa, og ikkje omvendt.

   

  Førebygging av mobbing i barnehage (Zero):                                         

  Mål: Å oppdage dei sårbare barna og rettleie dei til god utvikling, til å bli trygge

  barn som trivst og tør å seie si meining og samstundes ta omsyn til andre!

   

  Me vaksne skal prøve å forstå dei personlege faktorane og samspela, som fører til sårbare barn sine sosiale vanskar, gjennom å:

          Ø Sjå deira personlege styrke og utviklingsområde

          Ø Sjå korleis samspelet mellom dette barnet og andre barn føregår

          Ø Vere gode leiarar for barn og gi utviklingsstøtte til barn som strevar

          Ø Fremje eit trygt og inkluderande miljø i barnehagen for alle barn

   

  Korleis kan me vaksne støtte barnet si utvikling?

  Ø Vise interesse for det barnet er opptatt av

  Ø Møte barnet der det er i si utvikling

  Ø Vere ressursorientert: fokus på barnet sine positive eigenskapar og meistring

  Ø Vere positive i samarbeidet med andre rundt barnet

  Ø  Vere kloke, vennlege og sterke

  Ø Velje eit utviklingsmål om gongen

  Prinsipp for leiing i ZERO:

  Barnet si endring startar med at vaksne endrar si åtferd i forhold til barn.

  Ø Varme og tydelege vaksne

  Ø Positiv leiing

  Ø Fokus på sosial kompetanse og særleg kjensleregulering

  Ø Tett samarbeid med foreldra om leiinga av barnet