• Den gode barnehage

  27/09/2022

   

  PROSJEKT:       ”Den gode barnehage” 

  Mål: Å bevisstgjere personalet ved å lage standardar for alt arbeidet med gjer i barnehagen.

   

  Prosjekt skulle gå over minimum 3 år, og dette vert  8. året.

  Det er 8 område som skal få standardar, som skal setjast inn i eit ”Lotus-skjema”:

  1.      Samarbeid heim – barnehage

  2.      Organisering og struktur 

  3.      Vaksenrolla 

  4.      Vennskap og fellesskap

  5.      Språk og kommunikasjon

  6.      Arbeid med fagområda i rammeplanen

  7.      Omsorg, leik, læring og danning

  8.      Læringsfremjande miljø

   


   

 • Satsingsområde 2022-23

  27/09/2022

   

  SATSINGSOMRÅDE:  

                                               

         Psykososialt barnehagemiljø/ trygt og godt barnehagemiljø

                                       jf. barnehagelova § 41

  Me arbeidar kontinuerleg og systematisk med å fremja eit trygt, godt og inkluderande barnehagemiljø. Me oppdagar, undersøkjer og førebyggjar alle former for krenkingar. Me skal jobbe for å stoppe all krenking og følgje opp med eigna tiltak. Samstundes skal me jobba for å skape robuste barn som toler motgang og livet sine opp- og nedturar. Barna skal oppleve seg som ein del av eit trygt og inkluderande miljø og utvikle ei god sjølvkjensle.

   

                                                              Metode: Leik

  Leik er barna sin arena. Leik er lystbetont og indremotivert. Leik er altoppslukande, engasjerande, ein måte å prøve og feile, gjenoppleve og erfare. Det er utviklande og lærande, og barnas liv består hovudsakleg av leik.

   

  Dei vaksne skal tilretteleggje for allsidig leik, deltakande og inkluderande leik, utforskande leik, roleg leik, fysisk leik etc.

   

  Språk og kommunikasjon

  Sosial kompetanse

  Alle skal bli sett og høyrd og utvikle språket sitt i barnehagen.

   

  Barna skal lære seg sjølvhevding og sjølvkontroll, og dei skal oppleve gode relasjonar og venskap med andre.

   


  Tema:

  Mål:

   

  Oppgåver:

  Tids-perspektiv:

  Psykososialt       

              barnehagemiljø

  Felles kunnskapsgrunnlag om barnehagelova og rammeplanen sine føringar for psykososialt miljø, om inkludering, sosialt samspel, krenkingar og anerkjenning i barnehagen. Eit godt utgangspunkt for å vidareutvikla vår praksis til barnas beste.                                        Udir.no

  1.       Skape eit trygt og inkluderande miljø på kvar avdeling.

   

  Frå oppstart og heile året

   

   

   

   

  2. Jobbe med Ståstadsanalysen

  teken vår 2021.

  - ga oss innblikk i korleis me ligg an i høve til om me har eit trygt og godt barnehagemiljø

  3. Gjennomføre modul 2, «Følgje med, melde frå og undersøkje», i kompetansepakka

  «Psykososialt barnehagemiljø»

  Hausten

  4. Gjennomføre foreldreundersøking

  Nov/des

  5. Gjennomføre modul 3, «Tiltak», i kompetansepakka

  Våren

   

  Leik

  Barna skal få:

  Ø Auka leikekompetanse

  Ø Oppleve glede og humor

  Ø Utvikle sosial kompetanse

  Ø Like moglegheiter uavhengig av kjønn

  Ø Tilhøyrigheit, «eg og me»

  Ø Auka sjølvstendigheit og øving på å løyse konfliktar

  1. Vaksenrolla - observere

                           - tilrettelegge

                           - delta

   

  Heile tida

  2. Utvikle det fysisk miljøet, skape gode og varierte leikearenaer

  3. Introduser ulike leiketema, felles inngangsport for alle barna

  4. Leikegrupper

  Webinar av Margreta Ohman: «Innenfor og utenfor» 112 min

               Språk/

   kommunikasjon

  Barna skal få:

  Ø Styrka språket

  Ø Betre ordforråd

  Ø Bli høyrd og svart

  1. Lytte og respondere til kva barna seier

   

  Heile året.

  2. Samtale og vidareutvikling av dialogen.

  3. «Grep om begrep» i smågruppar regelmessig for å auke barnas omgrep

             Sosial kompetanse

  Barna skal få:

  Ø Oppleve trygge og gode relasjonar

  Ø Oppleve anerkjenning

  Ø Føle seg betydningsfulle

  Ø Lære seg sjølvhevding og sjølvkontroll

  Ø Oppleve venskap og gode relasjonar med barn og vaksne

   

  1. Sjå, høyre og anerkjenne barna

   

  Heile året

  2. Vaksne som viser respekt, toleranse, tålmodigheit og rausheit

  3. Bygge relasjonar mellom barn og vaksen-barn

  4. Støtte barna i å bli kjent med/ handtere ulike kjensler og meistre motgang for å styrke sjølvkjensla deira, slik at dei blir robuste og ikkje let seg krenke så lett.

  5. Webinar: May Britt Drugli «Små barns følelser»

  Vinter

   Me held fram med same satsingsområde dette året og. Dette fordi det er eit viktig område å jobbe med, og det tek tid. Når ein arbeidar med menneske og haldningar, kan ein ikkje skunde seg då det må innarbeidast i hove og handling gjennom praksis over tid. Personalet arbeider med kompetansepakken på Udir.no i fellesskap på personalmøte/planleggingsdagar, og me er no akkurat ferdige med modul 0 og 1.

   * Tema-arbeid: «Storleik»/felles tema «EVENTYR» frå 15.01. – 28.02.23, der barn og vaksne fordjupar seg i felles tema/leik😊. Eventyret/forteljinga kan vere forskjellig frå avdeling til avdeling, men alle skal besøke dei andre avdelingane og få sjå/delta i kva dei har gjort/leika med. Meir konkret informasjon i kvar avdeling si halvårsplan og månadsplanar.

   


  Sjå årsplanen for betre oversikt over modellen. Pilane manglar her.

   

 • ZERO - førebygging av mobbing

  08/09/2020

  ZERO - er ikkje lenger satsingsområdet vårt, men ein viktig arbeidsmåte  for å førebyggje mobbing i barnehagen.

  ZERO er et antimobbeprogram som alle barnehagane i kommunen jobbar med.
  Me vil førebygge mobbing i barnehagen.

  Me skal fremje eit trygt og inkluderande miljø i barnehagen, for alle barn, ved å bli gode leiarar. Nokon barn treng meir støtte enn andre 

  Arbeidet med ZERO går mykje på dei vaksne, på korleis me oppdagar, kartleggjar, observerar og rettleiar dei sårbare barna i barnehagen. Dei sårbare barna kan td. vere eit utagerande, aggressivt barn, eit stille, inneslutta barn eller eit sprudlande barn som klarer seg utmerka, men som er svært dominerande overfor andre.

  I ZERO-barnehagen fokuserer med spesielt på støtte til:
  * barn som trekker seg tilbake frå leik og aktivitet.
  * barn som brukar fysisk makt.
  * barn som dominerar og kontrollerar og utestengar andre.
  * barn som ertar enkelte barn. 

  Barn kan vise sosial sårbarheit allereie i barnehagen, og dei er då i større risiko for å mobbe eller bli mobba i barne- og ungdomsskulen enn andre. God utvikllingsstøtte frå vaksne førebygger mobbing.

  Med barnehage-ZERO skal me prøve å forstå dei personlege faktorane og dei samspela som fører til sosialt sårbare barn sine sosiale vanskar gjennom å:
  * sjå deira personlege styrkar og utviklingsområde
  * sjå korleis samspelet mellom dette barnet og andre barn føregår.
   Gjennom kartlegging og observasjon får eit grunnlag for god leiing!