• Den gode barnehage

  02/04/2020

   

  PROSJEKT:       ”Den gode barnehage” 

  Mål: Å bevisstgjere personalet ved å lage standardar for alt arbeidet med gjer i barnehagen.

   

  Prosjekt skulle gå over minimum 3 år, og dette vert  6. året.

  Det er 8 område som skal få standardar, som skal setjast inn i eit ”Lotus-skjema”:

  1.      Samarbeid mellom heim – barnehage

  2.      Organisering og struktur 

  3.      Vaksenrolla 

  4.      Vennskap og fellesskap

  5.      Språk og kommunikasjon

  6.      Arbeid med fagområda i rammeplanen

  7.      Omsorg, leik, danning og læring 

  8.      Læringsfremjande miljø

   


   

 • Satsingsområde 2020-21

  08/09/2020

  SATSINGSOMRÅDE:  «LEIK».

  Barna sine liv består av leik. Leik gir glede, motivasjon, læring, utvikling og vennskap.

  Leiken er grunnleggjande i barnehagen og i barna sine liv. Leiken må

  anerkjennast for sin eigenverdi.  Barnehagen skal gi gode vilkår for leik,

  venskap og barna sin eigen kultur.

  Leiken skal vere arena for:

  Ø  utvikling og læring

  Ø sosial og språkleg samhandling

  Ø prøving og feiling

  Ø å møte motgang og meistring og bli kjent med eigne og andre sine kjensler

  Ø bearbeiding av opplevingar

  Barnehagen skal:

  Ø gi rom for ulike typar leik inne og ute

  Ø bidra med tema som skaper felles grunnlag for alle i leiken uavhengig av heimemiljø

  Ø jobbe med fagområda gjennom leik som å skape variasjon og utvikling for alle

  Ø skape ein arena slik at alle kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom leik (Rammeplanen, 2017)

  Mål: At barna skal:

  ·         bli trygge og ha tru på seg sjølv, at eg er god nok

  ·         få god sjølvkjensle, og våge å seie ja eller nei

  ·         få oppleve glede

  ·         få venner

  ·         få auka leikekompetanse.

   

  Personalet skal:

  Ø Organisere rom, tid og leikemateriale for å inspirere til ulike typar leik

  Ø Bidra til at barna får felles erfaringar som grunnlag for leik og legge til rette for utvikling av leiketema

  Ø Fremme eit inkluderande miljø der alle barna kan delta i leik og erfare glede i leik

  Ø Observere, analysere, støtte, delta i og berike leiken på barna sine premissar

  Ø Rettleie barna viss leiken medfører uheldige samspelsmønstre

  Ø Vere bevisst på og vurdere eiga rolle og deltaking i barna sin leik

  Ø Ta initiativ til leik og aktivt bidra til at alle kjem inn i leiken

  Ø Sikre at barna er gjennom dei 7 fagområda i Rammeplanen gjennom leiken og andre aktivitetar i barnehagen

   

  Tema-arbeid: «Storleik» eller felles tema i avgrensa periodar i løpet av året, der barn og vaksne har fokus på valfritt tema😊. Kan vere forskjellig frå avdeling til avdeling.

   

  Avdelingane leverer ut meir konkret oversikt i sine halvårsplanar og

  månadsplanar.


 • ZERO - førebygging av mobbing

  08/09/2020

  ZERO - er ikkje lenger satsingsområdet vårt, men ein viktig arbeidsmåte  for å førebyggje mobbing i barnehagen.

  ZERO er et antimobbeprogram som alle barnehagane i kommunen jobbar med.
  Me vil førebygge mobbing i barnehagen.

  Me skal fremje eit trygt og inkluderande miljø i barnehagen, for alle barn, ved å bli gode leiarar. Nokon barn treng meir støtte enn andre 

  Arbeidet med ZERO går mykje på dei vaksne, på korleis me oppdagar, kartleggjar, observerar og rettleiar dei sårbare barna i barnehagen. Dei sårbare barna kan td. vere eit utagerande, aggressivt barn, eit stille, inneslutta barn eller eit sprudlande barn som klarer seg utmerka, men som er svært dominerande overfor andre.

  I ZERO-barnehagen fokuserer med spesielt på støtte til:
  * barn som trekker seg tilbake frå leik og aktivitet.
  * barn som brukar fysisk makt.
  * barn som dominerar og kontrollerar og utestengar andre.
  * barn som ertar enkelte barn. 

  Barn kan vise sosial sårbarheit allereie i barnehagen, og dei er då i større risiko for å mobbe eller bli mobba i barne- og ungdomsskulen enn andre. God utvikllingsstøtte frå vaksne førebygger mobbing.

  Med barnehage-ZERO skal me prøve å forstå dei personlege faktorane og dei samspela som fører til sosialt sårbare barn sine sosiale vanskar gjennom å:
  * sjå deira personlege styrkar og utviklingsområde
  * sjå korleis samspelet mellom dette barnet og andre barn føregår.
   Gjennom kartlegging og observasjon får eit grunnlag for god leiing!