• Den gode barnehage

  24/08/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  PROSJEKT:       ”Den gode barnehage” 

  Mål: Å bevisstgjere personalet ved å lage standardar for alt arbeidet med gjer i barnehagen.

   

  Prosjekt går over minimum 3 år, og dette vert  3. året.

  Det er 8 område som skal få standardar, som skal setjast inn i eit ”Lotus-skjema”:

  1.      Heim – barnehage; samarbeid

  2.      Organisering og struktur – har jobba med

  3.      Vaksenrolla –har jobba med

  4.      Sosial kompetanse – har jobba med

  5.      Språk og språkutvikling, og eit mangfaldig språk – har jobba med

  6.      Fagområda i rammeplanen – vinteren 16/17

  7.      Omsorg, leik og læring - skal byrje med, hausten 2016

  8.      Læringsfremjande fysisk miljø

   


 • Satsingsområde 2018-19

  18/02/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  SATSINGSOMRÅDE "LEIK":

  Leiken har ein sentral plass i barnehagen og i barna sine liv. Leiken sin eigenverdi skal anerkjennast. Barnehagen skal gi gode vilkår for leik, venskap og barna sin eigen kultur. 

  Leiken skal vere:

  Ø arena for utvikling og læring

  Ø for sosial og språkleg samhandling

  Ø for prøving og feiling

  Ø arena for å møte motgang og meistring og bli kjent med eigne og andre sine kjensler.                              

  Barnehagen skal:

  Ø gi rom for ulike typar leik inne og ute

  Ø bidra til at alle kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement

   gjennom leik (Rammeplanen, 2017)                                                

  Mål: At barna skal bli trygge, få god sjølvkjensle, få venner og få auka leikekompetanse.

   Personalet skal:

  Ø Organisere rom, tid og leikemateriale for å inspirere til ulike typar leik

  Ø Bidra til at barna får felles erfaringar som grunnlag for leik og legge til rette for utvikling av leiketema

  Ø Fremme eit inkluderande miljø der alle barna kan delta i leik og erfare glede i leik

  Ø Observere, analysere, støtte, delta i og berike leiken på barna sine premissar

  Ø Rettleie barna viss leiken medfører uheldige samspelsmønstre

  Ø Vere bevisst på og vurdere eiga rolle og deltaking i barna sin leik

  Ø Ta initiativ til leik og aktivt bidra til at alle kjem inn i leiken.

  Tema-arbeid: «Storleik» - ein periode i løpet av året, der barn og vaksne har «temaleik» med eit valfritt tema😊.

 • Satsingsområde

  24/08/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  ZERO - er ikkje lenger satsingsområdet vårt, men ein viktig arbeidsmåte  for å førebyggje mobbing i barnehagen.

  ZERO er et antimobbeprogram som alle barnehagane i kommunen jobbar med.
  Me vil førebygge mobbing i barnehagen.

  Me skal fremje eit trygt og inkluderande miljø i barnehagen, for alle barn, ved å bli gode leiarar. Nokon barn treng meir støtte enn andre 

  Arbeidet med ZERO går mykje på dei vaksne, på korleis me oppdagar, kartleggjar, observerar og rettleiar dei sårbare barna i barnehagen. Dei sårbare barna kan td. vere eit utagerande, aggressivt barn, eit stille, inneslutta barn eller eit sprudlande barn som klarer seg utmerka, men som er svært dominerande overfor andre.

  I ZERO-barnehagen fokuserer med spesielt på støtte til:
  * barn som trekker seg tilbake frå leik og aktivitet.
  * barn som brukar fysisk makt.
  * barn som dominerar og kontrollerar og utestengar andre.
  * barn som ertar enkelte barn. 

  Barn kan vise sosial sårbarheit allereie i barnehagen, og dei er då i større risiko for å mobbe eller bli mobba i barne- og ungdomsskulen enn andre. God utvikllingsstøtte frå vaksne førebygger mobbing.

  Med barnehage-ZERO skal me prøve å forstå dei personlege faktorane og dei samspela som fører til sosialt sårbare barn sine sosiale vanskar gjennom å:
  * sjå deira personlege styrkar og utviklingsområde
  * sjå korleis samspelet mellom dette barnet og andre barn føregår.
   Gjennom kartlegging og observasjon får eit grunnlag for god leiing!