• VELKOMEN TIL SKULESTAD BARNEHAGE SI HEIMESIDA!

  18/02/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  Me håper du finn det du lurer på her.  Er det noko du lurer på eller ikkje finn her, eller ønskjer å vite meir om, er det berre å ringe oss på telefonnr. 56512711. Det er og lov å kome på besøk for å sjå korleis med har det, men det kan vere lurt å ringe i forkant og avtale tidspunkt.

   

  MVH Anne Ragnhild D. Kyte 

   

   
   

 • Søknadfrist for barnehageplass

  18/02/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Ein kan søkje heile året, men for hovudopptaket om våren som gjeld frå 15. august er det kun ein søknadsfrist, og den gjeld for alle. Det er: 1. mars!

  Alle barn født før 01.11. har lovfesta rett til barnehageplass. Alle skal få tilbod om plass i ein barnehage, men ikkje nødvendigvis i den barnehagen dei har søkt.

  Det er søknadsdato som er avgjerande for kven som kjem først søknadskøen, for å få innfridd ynskje om barnehageplass i den/ein av dei barnehagane ein har søkt. Altså er det lurt å søkje så fort som muleg etter barnet er fødd. Søsken får søskenprioritet!

  Er det noko du lurer på, ta kontakt med barnehagen eller avdeling oppvekst på Tinghuset.

 • BARNEHAGEN SIN VISJON

  24/08/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Skulestad barnehage ønskjer å skape ein trygg og raus atmosfære, der barna får utvikle seg språkleg og sosialt, motorisk, sanseleg og esteteisk gjennom leik og læring i lag med ulike barn og vaksne.

 • Hovudmål for barnehagen

  08/11/2011

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText

  HOVUDMÅL FOR BARNEHAGEN UT I FRÅ VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN:

   

  * Tryggleik og trivnad – Barna må kjenne seg trygge for å kunne trivst og leike og utvikle seg. Personalet må skape ein trygg og god atmosfære i barnehagen som gir eit godt grunnlag for trygge barn som trivst og utviklar seg positivt i barnehagen.

   

  * Omsorg Omsorg er nært knytta til oppseding, helse og tryggleik og er ein viktig føresetnad for barn si utvikling og læring. Personalet skal handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen og overfor kvarandre. Me skal ha merksemd og openheit for det unike hjå kvart enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppa. Me skal og lære barna å vise omsorg for kvarandre, både å få og gi omsorg. Ein omsorgsfull relasjon er prega av lydhørheit, nærleik, innleving og evne og vilje til samspel, samt å gi barna varierte utfordringar og rom for meiningsfylte aktivitetar.

   

  * Lystbetont – Barnehagen skal tilby barn eit miljø prega av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Det gjer kvardagen mykje lettare og kjekkare. Dei vaksne må gå føre, som gode eksempel, skape glede rundt seg og våge å le av seg sjølve.

   

  * Leik – har ein eigenverdi og skal prega barna sin kvardag i barnehagen. Den er ei viktig side av barnekulturen, og den er eit allment menneskeleg fenomen der barna har høgast kompetanse og engasjement. Det er ei grunnleggjande livs- og læringsform som barna kan uttrykkje seg gjennom. Barnehagen vil ha mykje frileik der barna sjølve får bestemme kva dei vil leike med og med kven og kvar, men det vil og bli tilrettelagte leike- eller aktivitetsgrupper, der dei leikar sjølve eller har meir læringsprega aktivitetar.

   

  * Læring – Barnehagen skal gi barna grunnleggjande kunnskap på sentrale og aktuelle område. Læring skjer i det daglege samspelet med andre menneske og miljøet, og er nært samanvevd med leik, oppseding og omsorg. Barna sine eigne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosessar og temaer i barnehagen. Dei fleste barn i dag går flere år i barnehagen, og i småbarnsalderen er barna veldig lærelystne. Me må difor støtte barna si nysgjerrigheit, vitebegjær og lærelyst i barnehagen og bidra til å gi dei eit godt grunnlag for livslang læring. Me må møte barna si undring på ein utfordrande og utforskande måte, slik at det danner grunnlaget for eit aktivt og utviklande læringsmiljø i barnehagen.

   

  * Sosial kompetanse – Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få likeverdige høve til å delta i meiningsfylte aktivitetar i eit fellesskap  med jamnaldrande. Tidlege erfaringar med jamnaldrande har stor tydning for barna sin samspelsdugleik og gjer barnehagen til ein viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av venskap. Me skal formidle verdiar og kultur, gi rom for barna sin eigen  kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og meistring i eit sosialt og kulturelt fellesskap.                                                  

   

  * Barnet i sentrum – Barnehagen er til for barna. Det er barna sitt beste som skal stå i fokus, og dei skal ha medverknad i sin kvardag i barnehagen.

   

  * Positive og engasjerte vaksne – Når dei vaksne er positive og engasjerte, smittar det over på andre og jobben vert kjekkare og meir meiningsfull.                  

   

  * Friarena for stress og mas - Barna møter tidleg travelheit og tidspress. Me må prøve å la barnehagen vere ein epoke i livet der me har tid til å leike og gjere det me har lyst til.

   

  * Oppmuntring, stimulering og utfordring – Me må styrkje barna sin sjølvtillit og meistringsevne og hjelpe dei til å prøve nye ting/møte utfordringar på ein god måte.

   

  * Uteleik – Ved å vere mykje ute, vil barn og vaksne få mykje frisk luft, få brukt kroppen meir, trent motorikk, undre seg over alt som skjer og finst ute, klarne tankar og stimulere kreativiteten.

   

  * Likestilling – Gutar og jenter skal ha like vilkår og utfordringar til å gjere det dei har lyst til. Me skal møte dei ulike barna med opent sinn. Dei må få behalde sine individuelle særpreg, men og lære å respektere andre sine særpreg.

   

   

   

 • ARBEIDSMILJØPRISEN 2011

  09/11/2011

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Hipp hurra! Me er så glad! Skulestad barnehage vann arbeidsmiljøprisen 2011. Ifjor fekk me delt 2. plass. Dette er ein pris som Grend bedriftshelseteneste deler ut kvart år til ein bedrift som har jobba med arbeidsmiljøet. Me fekk ein flott statuett som Per Finne har designa, ein innramming med grunngjevinga for at me vann og ein nydeleg blomebukett. Det er kjempekjekt å ha vunne og svært motiverande for arbeidet i barnehagen.

  Føremålet med prisen er å fremja positive tiltak og prosessae på veg mot eit best mogeleg arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøprisen er meint til å gi inspirasjon i dette arbeidet.

  Prisen vert gitt til ein bedrift, ei avdeling eller ein enkeltperson tilknytta Grend bedriftshelseteneste som:

  * Har bidrege til å setje fokus på arbeidemiljøet på ein positiv og konstruktiv måte.

  * Satsar på "føre var"-prinsippet.

  * Har igangsett prosessar og/eller gjennomført tiltak som hat hatt positiv innverknad på arbeidsmiljøet.

  * Kan visa til eit inkluderande arbeidsliv omsett i praksis.

Fotoalbumet